Fastighetsvärden

Immunit Group anlitas av privatpersoner, fastighetsägare, jurister och offentliga instanser för värdering av fastigheter, delar av fastigheter, byggnader och byggnadstekniska värden. Våra värderingar utgår enbart från strikta faktiska värden så som fastighetens inköpskostnad, detaljplaner, materialkostnader, byggnationskostnader, m.m. Våra värderingar är inte att förväxla med fastighetsvärderares eller mäklares. Om målsättningen är att påverka värdet till er fördel är vi inte heller rätt företag för er då vi lutar oss mot statistik (så som Fastighetsregistret/Lantmäteriet) och faktiska värden (så som kostnad för byggmaterial och entreprenadberäkningar).

Genomförda projekt

För att förtydliga hur vi jobbar med fastighetsvärden beskrivs nedan tre faktiska uppdrag vi har genomfört:
(detaljerna har ändrats med hänsyn till beställarens diskretion)

Uppdrag 1.

Uppdragsgivare köper bostad (fristående villa) i Stockholmsförort. I försäljningsunderlag anges tomtgräns och på visning finns tomtgränser utmärkta med stolpar och röd färg. Vidare uppges vissa delar byggnaden vara byggnadstekniskt åtgärdade och besiktigade. Efter att uppdragsgivaren köpt fastigheten uppdagas att den utmärkta tomtgränsen är felaktig, delar av det man trodde var egen tomt tillhör kringliggande fastigheter. Vidare upptäcks stora brister i de delar som uppgetts vara åtgärdade och besiktigade. Immunit Group AB beräknar värdet av dessa villkorsförändringar vilket framgångsrikt används i rättslig process mot fastighetens säljare.

Uppdrag 2.

Uppdragsgivare har genomgått skilsmässa och bodelning. Före detta partner är missnöjd och överklagar bodelningen med anledning att byggnader, markberedning och tomt värderats för lågt. Överklagande partner bifogar egen värdering utförd av mäklare som påvisar ett väsentligt högre värde. Immunit Group AB anlitas som en tredje oberoende värderare av fastigheten med tillhörande byggnader vilket framgångsrikt används i hovrätten.

Uppdrag 3.

Uppdragsgivare köper bostad (fristående villa) i Stockholmsförort. I besiktningsprotokoll uppges utbyggnad korrekt utförd, men efter misstanke om byggfusk anlitas Immunit Group AB för byggnadsteknisk utredning. I utredningen framkommer att utbyggnaden är felaktigt utförd av personer utan byggnadsteknisk kompetens och riskerar att rasa samman om brister inte åtgärdas. Immunit Group beräknar fastighetens värde utifrån de förändrade förutsättningarna vilket framgångsrikt används i rättslig process mot säljare.

Önskar ni ta reda på vad er fastighet är värd eller hur en förändring i er fastighet påverkat värdet? Välkommen att ta kontakt.

Skicka förfrågan

  • 1. Inriktning

  • 2. Verksamhetsgren

  • 3. Dina uppgifter

  • 4. Meddelande