Bärighet

Bärighet är ett begrepp som skapats för att beräkna och ange markens förmåga att bära t.ex. en väg eller byggnad utan att konstruktionen försvagas eller kollapsar. När man bygger ett hus så måste man ta hänsyn till vad marken består av under detta hus och utföra en s.k. grundberedning.

En vanligt förekommande grundberedning är att man schaktar ur en viss mängd, installerar vattenavledningssystem och fyller upp med olika bergkrossmaterial som packas med hjälp av markvibrator eller vält för att uppnå rätt bärighet. Hur man utför detta arbete har avgörande betydelse för husets framtida hälsa. Det kräver god kunskap av utföraren för att uppnå rätt bärighet, som exempelvis:

  • Kännedom om bergkross (typ, storlek och blandning)
  • Hur bergkrossen ska placeras (geotextil)
  • Hur materialen skall packas (tyngd, tid och tillvägagångssätt)
  • Hur markvatten skall tillåtas passera (under, runt och igenom)
  • Kännedom om vattenbelastningen från omringande miljö

Riskfaktorer vid bristande grundberedning

Ibland består marken av material som inte kan bära den tilltänkta konstruktionen med en vanlig grundberedning och då behöver man påla dvs. driva ner pålar i marken ner till mer bärande underlag. Vad sker med en fastighet och grund som vilar på en bristfällig eller felberäknad grundberedning? De vanligaste tecknen är sprickbildningar i golv och väggar. Vid kraftigare sättningar så kan golvlutningar uppkomma, dörrar börja kärva (tar emot i karmen) och andra synliga förändringar uppstå.

Sakkunnig expert

Immunit Group genomför utredningar av bärighet och tillhandahåller de åtgärder som kan bli aktuella vid eventuella brister i bärigheten. Vi tillhandhåller även geotekniska utredningar och projektering för bärighet.

Upplever ni förändringar i er fastighet som kan bero på brister i bärighet? Vill ni försäkra er om rätt bärighet när ni skall bygga hus? Välkommen att ta kontakt.

Kontaktpersoner

Skicka förfrågan

  • 1. Inriktning

  • 2. Verksamhetsgren

  • 3. Dina uppgifter

  • 4. Meddelande