Energiutredningar

I byggnader och inom byggnadsteknik så talar man om värme som energi. Denna energi kan komma från flera källor varav de vanligaste är:

  • Elektricitet
  • Fjärrvärme
  • Förbränning (t.ex. pelletsbrännare, braskaminer)
  • Fuft/luft
  • Fuft/vatten
  • Berg-, mark och vattenvärmesystem

Energianvändning räknas i regel med kWh/m2 och år och det finns idag reglerat i lagen hur stor energimängd som får gå åt vid normalt användande av en byggnad. I Sverige finns mycket god byggnadsteknisk kunskap och man har i flera hundra år vetat hur man bygger för att ta till vara på och bevara så mycket av värmen/energin i en byggnad som möjligt.

Krav på energihushållning

I takt med ökad befolkning och miljöpåverkan så har det på regeringsnivå införts krav avseende energiförbrukning/energihushållning för alla som avser att ändra en befintlig byggnad eller bygga ett nytt hus. Krav på energihushållning finner man i BBR – Boverkets byggregler. Idag finns det även nya effektiva material som kan användas för att uppnå eller förbättra byggnaders energieffektivitet. En positiv effekt av att begränsa energiförluster i byggnader är givetvis lägre uppvärmningskostnader, med andra ord långsiktig ekonomisk besparing.

Energiutredning för din fastighet

Immunit Group AB utför energiutredningar som skiljer från de större aktörerna på marknaden och våra utredningar skall inte förväxlas med de energideklarationer som kan krävas vid t.ex. försäljning av bostadshus. Våra energiutredningar baseras inte på förtryckta mallar enbart för att uppfylla lagkrav utan de är främst avsedda för alla som genuint önskar dokumentera fastighetens energiförhållanden, förbättra eller miljösäkra sina fastigheter genom t.ex. tilläggsisoleringsåtgärder, byte av fönster, byte av värmekällor, åtgärder av byggfel etc. När vi genomfört en energiutredning så erbjuds givetvis våra beställare möjlighet att få rekommenderade åtgärder kalkylerade och utförda.

Önskar ni göra er fastighet miljövänlig? Har ni en uttjänt eller oekonomisk värmekälla? Välkommen att ta kontakt.

Skicka förfrågan

  • 1. Inriktning

  • 2. Verksamhetsgren

  • 3. Dina uppgifter

  • 4. Meddelande