Mögelsanering

Mögelsanering handlar om att avlägsna mikrobiell påväxt från angripna ytor. Mögel/Mikrobiell påväxt är ett samlingsnamn för alla flercelliga, mikroskopiska svampar. Mögel/Mikrobiell påväxt kan växa på samtliga organiska material om förhållandena är gynnsamma.

Gynnsamma förhållanden för mikrobiell påväxt:

  • temperatur mellan +0°C och +40°C, optimum ligger mellan +15°C och 30°C
  • fuktkvoten ligger mellan 20 % och 120 %, optimum ligger mellan 40 och 80 % beroende på svampart
  • tillgång till syre
  • pH ligger mellan 2 och 7, optimum vid pH 5

Mögelangrepp i byggnader skall tas på största allvar och är mycket hälsovådligt. Mykotoxin kallas det gift som bildas av mögelsvamp. Mykotoxin är extremt hälsovådligt.

Utförande av sanering

När Immunit Group AB utför mögelsanering så föregås det av ett mycket noggrant täckningsarbete samt att vi installerar luftreningsapparatur som renar luften inom saneringszonen. Sedan besprutar vi möglet med MVOC-saneringsvätska. Vätskan bryter ner och oskadliggör möglet. Processen behöver oftast upprepas ett par gånger för att få bort 100% av den mikrobiella påväxten.

Förebyggande åtgärder

Efter utförd mögelsanering så följer det viktigaste momentet nämligen att utföra korrekt byggnadstekniska åtgärder för att förhindra ett upprepat mögelangrepp. För att förhindra nya mögelangrepp kan det vara nödvändigt att byta ut organiska byggnadsmaterial mot icke organiska material, utföra åtgärder som förändrar temperatur och luftfuktighet. Det kräver en gedigen kunskap för att utföra mögelsanering samt vidta rätt byggnadstekniska åtgärder som förhindrar nya mögelangrepp.

Välkommen att ta kontakt för vidare frågor eller beställning av sanering.

Viktigt! Mögel är extremt hälsofarligt och kan ge upphov till allvarliga skador. Mycket farliga kroniska sjukdomstillstånd kan uppstå om inte mögelproblemen åtgärdas. Vanliga tecken hos människor som vistas i miljö som angripits av mögel: Huvudvärk, andningsbesvär, långvarig/ej övergående förkylning, irritation i luftvägar/lungor, rinnande/geggiga ögon, koncentrationssvårigheter, ökad känslighet för lukt.

Kontaktpersoner

Skicka förfrågan

  • 1. Inriktning

  • 2. Verksamhetsgren

  • 3. Dina uppgifter

  • 4. Meddelande