Asbetsanering

När man först upptäckte asbest och testade detta långfiberiga mineral så upptäckte man ett otal goda förmågor så som brandtålighet, hög hållfasthet, etc. Man fann därför massor av användningsområden för asbest som t.ex. i packningar och tätningar för ång- och varmluftsledningar, som filter för syror och oljor, som isolerings material för värme och elektricitet, till brandfria vävnader och papp, uppblandat med cement utgjorde asbest ett lätt, brandsäkert och hållbart skiffer. Asbest är totalförbjudet i Sverige sedan 1982 och hantering av asbest regleras noggrant i Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 2006:1

Idag vet man hur hälsovådlig asbest är och vilka hemska följder det får om man hanterar detta på ett felaktigt sätt. Immunit Group AB är godkänt av Arbetsmiljöverket och har tillstånd att sanera asbest. Långfiberiga mineral är vanligt förekommande i byggnadsmaterial som tillverkades mellan 1950 och 1980.

Sjukdomar och skador som exponering men framför allt inandning av asbest leder till är: asbestos (som påminner om silikos), lungcancer, pleuraplack (förtjockningar i lungsäcken) och mesoteliom (en elakartad och relativt sällsynt typ av cancer) i bukhinnan eller lungsäcken. Inkubationstiden när man har utsatts för asbest är 20 till 40 år. All asbest är farlig och helt asbestfri miljö är den enda garantin för att undvika skador.

En positiv utveckling är att arbetsmiljöverket valt att öka kraven på de företag som skall arbeta med dessa farliga saneringsarbeten från 2013 och framåt. Då vi även utreder och besiktigar andra företags utföranden samt olyckor i samband med sanering så välkomnar vi skärpta regler och framför allt kontroller av de företag som utför sanering av asbest. Arbetsmiljöverket kommer att besöka fler saneringsobjekt och fler saneringsföretag framöver för att säkerställa så regler och förordningar efterlevs.

Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om asbest och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna

http://www.av.se/dokument/afs/afs2006_01.pdf

Föreskrifterna för hantering av asbest gäller för varje verksamhet där det finns risk för exponering av asbest. För att arbeta och hantera asbest behövs ett tillstånd från Arbetsmiljöverket. Företag som erbjuder asbestsanering måste ha aktuellt tillstånd knutet till verksamheten. Personer som utför eller leder ett arbete med asbest skall genomgå utbildning om bl.a. hälsoeffekter, skyddsåtgärder, förekomst, avfallshanterings- och saneringsåtgärder samt asbests egenskaper. Det är arbetsgivarens ansvar att se till att arbetstagare som skall hantera asbestmaterial genomgått utbildning inom området.

Den som hanterar asbest utan tillstånd från Arbetsmiljöverket riskerar en sanktionsavgift på 50 000 kronor.

Provtagning

Provtagning av asbest är vanligt förekommande. De fastigheter som fortfarande har asbest i byggnadsmaterialen genomgår löpande renoveringar. Provtagning för asbest sker i regel om osäkerhet finns huruvida asbest är förekommande i byggnadsmaterialen eller ej.

Provtagning för misstänk asbest i material är väldigt enkel. Prover som tas skickas till laboratorier för analyser. Analyserna visar om det är asbest, vilken typ av asbest det är och om det måste saneras. För hus byggda mellan 1945 och 1973 förekommer asbest vanligen i t.ex. golvlim, isolering, tätskikt, golvmattor, brandskyddsisolering.

Om man misstänker att en spridning av asbestfibrer har förekommit kan man beställa provtagning för inomhusmiljön. Stoftprover tas då på flera punkter i fastigheten och lämnas för analys. Misstänker man asbest i luften så kan provtagningen även ske genom ett s.k. polykarbonatfilter. Genom att dra inomhusluften genom ett polykarbonatfilter så fångas partiklar upp som sedan kan lämnas för analys. Det är ytterst viktigt att människor inte utsätts för skadliga asbestpartiklar.

Alla resultat från provtagningar av asbest dokumenteras. Om provtagningen är negativ och det inte förekommer någon asbest så överlämnas laboratoriets analysresultat till beställaren. Om provtagningen skulle vara positiv och det förekommer asbest så redovisar vi ett lämpligt åtgärdsförslag.

Välkommen att ta kontakt om ni har vidare frågor eller är i behov av att genomföra en sanering.

Kontaktpersoner

Skicka förfrågan

  • 1. Inriktning

  • 2. Verksamhetsgren

  • 3. Dina uppgifter

  • 4. Meddelande