Rot-arbeten

Immunit Group AB åtar sig alla former av rotarbeten. ROT (Reparation, Ombyggnad, Tillbyggnad) är det som utgör huvuddelen av Immunit Group ABs verksamhet. Vi anlitas löpande av fastighetsägare för att förändra, förädla och anpassa utrymmen i deras fastigheter. Återigen är här bredden vår styrka. I samband med de arbeten vi utför så upptäcks ibland fuktskador, PCB, asbest, mögel, m.m. Vi har då kompetens och tillstånd att åtgärda alla dessa delar själva. Vi har egna byggmästare, projektledare, sanerare, rivare, snickare, etc. Utöver det har vi mångåriga samarbeten med underleverantörer som hjälper oss att undvika onödiga dröjsmål i projekten.

Vad betyder ROT?

ROT är en akronym för Reparation, Ombyggnad, Tillbyggnad. ROT-arbeten används idag som ett samlingsnamn på byggnadstekniska åtgärder i befintliga byggnader, alltså ej vid nybyggnation.

Vad innebär ROT-avdrag för dig?

ROT-avdrag är ett vardagsuttryck för preliminär skattereduktion som kan ansökas i samband med att man anlitat ett företag för att genomföra vissa reparations-, ombyggnads- eller tillbyggnadsarbeten. Hur mycket ROT-avdrag/preliminär skattereduktion som kan ansökas om baseras helt och hållet på den enskilde individens inkomst och hur mycket skatt man betalar.

Är du berättigad till rotavdrag?

OBSERVERA, Ni ansvarar alltid själva för att ta reda på huruvida ni är berättigade till preliminär skattereduktion eller ej.
Vissa ROT-arbeten berättigar till skattesubvention på arbetskostnaden. Villkoren för ROT-avdrag förändrades årsskiftet 2015-2016 och de kriterier som skall uppfyllas kan du se nedan:

 • Den som anlitas för arbetet måste inneha giltig F-skattsedel
 • Arbetskostnaden måste uppgå till minst 1 000 kronor
 • Materialkostnader får ej räknas in
 • Transportkostnader får ej räknas in
 • Skattereduktionen är 30 procent av arbetskostnaden
 • Maximalt kan 50 000kr per person och år subventioneras
 • Hur stor subvention man har rätt till är knutet till hur mycket kommunal-, statlig inkomstskatt, statlig fastighetsskatt och/eller kommunal fastighetsavgift man betalar
 • Arbetet måste vara slutbetalat innan ansökan om skattereduktion kan göras

Mer information om ROT-avdrag finns på skatteverkets hemsida.

Kontaktpersoner

Skicka förfrågan

 • 1. Inriktning

 • 2. Verksamhetsgren

 • 3. Dina uppgifter

 • 4. Meddelande